วาล์ว (Valve) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ

โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือ เปิด-ปิดทางเดินของของไหล ควบคุมอัตราการไหลของของไหล สามารถปรับให้ของไหลไหลในระดับที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่าย ป้องกันการไหลย้อนกลับ และป้องกันไม่ให้ของไหลไหลมาผสมกัน การควบคุมการทำงานของวาล์วมีหลายชนิด เช่น วาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ

วาล์วมี 4 ชนิดใหญ่ๆ ดังต่อไปนี

1. วาล์ว ตัดตอน หรือ Isolating valves
 • เป็นวาล์วประเภทที่ใช้สำหรับ การเปิดสุด หรือ ปิดสุด
 • เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อตัดของไหลที่กำลังไหลอยู่ภายในท่อออกจากระบบ
 • ตัวอย่างเช่น Gate Valve, Butterfly Valve, Ball Valve
2. วาล์ว ควบคุม หรือ Control valves
 • เป็นวาล์วประเภทที่ใช้สำหรับ การเปิดสุด การเปิดบางส่วน หรือ การปิดสุด
 • เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อปรับหรือควบคุมการไหลของของไหลภายในท่อ
 • วาล์วชนิดนี้ออกแบบเพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้ง ความเร็ว ความดัน ปริมาณ หรืออุณหภูมิของของไหล ตามที่ผู้ควบคุมต้องการ
3. วาล์ว กันกลับ หรือ Check valves
 • เป็นวาล์วประเภทที่ใช้สำหรับ การเปิดสุด หรือ ปิดสุด
 • เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อควบคุมทิศทางการไหล โดยจะมีลิ้นวาล์วที่จะป้องกันไม่ให้ของไหลไหลย้อนกลับได้
4. วาล์ว ควบคุมความดันสูงสุด หรือ Maximum pressure control valves
วาว์ลชนิดนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
 • Relief valves (รีลิฟ วาล์ว)

เป็นวาล์วนิรภัยประเภทที่ใช้งานทั้งกับก๊าซและของเหลว โดยจะรักษาควบคุมความดันให้ได้ตามที่ตั้งเอาไว้ เช่น รีลีฟวาล์วของอุปกรณ์ ไฮดรอลิกปั้ม (Hydraulic Pumping System)

 

 • Safety valves (เซฟตี้ วาล์ว)
เป็นวาล์วนิรภัยที่ใช้กับ ก๊าซหรือไอน้ำเท่านั้น จะเริ่มเปิดเมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้ และจะเปิดเต็มที่เมื่อความดันสูงกว่าที่ตั้งไว้ 3จากนั้น เมื่อความดันลดลงมาต่ำกว่า 3 จึงจะปิด
ชื่อชิ้นส่วนหลักของ วาล์ว (Part of valve)
 • Seat Valve
 • Disc Valve
 • Steam Valve
 • Nut Stem & Power Nut
 • Body
 • Bonnet
 • Yoke
 • Spring
 • Actuator